REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU MIEJSKIINTERNET.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://miejskiinternet.pl, zwanego dalej „Portalem”.
 2. Portal prowadzony jest przez Agencja Interaktywna internetwork.pl , zwana dalej „Administratorem”.
 3. Adres kontaktowy portalu – https://miejskiinternet.pl, e-mail – kontakt@miejskiinternet.pl.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 6. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.miejskiinternet.pl.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 8. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

II. Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z funkcji Portalu za pośrednictwem sieci Internet;
 2. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Portalem w zakresie umieszczania lokalizacji HotSpotów;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 5. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu;
 6. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III. Zakres usług Portalu.

 1. Portal umożliwia Partnerom:
  • dodawanie lokalizacji ich HotSpotów (bezprzewodowego dostępu do Internetu) na łamach Portalu.
  • zamieszczania opisów do bazy lokalizacji ich HotSpotów
 2. Portal umożliwia Użytkownikom m.in.:
  • odnalezienie informacji o lokalizacjach HotSpotów.
 3. Portal jest ogólnodostępny, bezpłatny i skierowany do osób udostępniających darmowy Internet (Partnerzy) oraz zainteresowanych bezprzewodowym dostępem do Internetu i tematami pokrewnymi(Użytkownicy).
 4. Przed wysłaniem zgłoszenia HotSpotu, Partner ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
 5. Partner ma możliwość anulowania zgłoszenia HotSpotu. Anulacja powinna zostać zgłoszona poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@miejskiinternet.pl.
 6. Użytkownik może skontaktować się z Partnerem używając danych udostępnionych przez Portal.

IV. Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie www.miejskiinternet.pl w którego treści wpisuje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
   – w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

V. Rezygnacja ze świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Partnerem może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik, nie będący Partnerem może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Partnera powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Partnera. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Partnera zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  • Partner, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  • Partner  zamieszcza w Portalu treści bezprawne,
  • Partner dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Partner w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

VI. Techniczne warunki korzystania z Portalu.

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://miejskiinternet.pl/cookies stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

VII. Rejestracja.

 1. Rejestracja w Portalu dla Partnerów jest dobrowolna i  nieodpłatna. Użytkownicy przeglądają zasoby portalu bez konieczności rejestracji.
 2. Partner w celu założenia „Konta” dokonuje rejestracji podając dane do lokalizacji hot spotu za pośrednictwem formularza https://miejskiinternet.pl/dodaj/.
 3. Po wypełnieniu formularza, Partner zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący. W przypadku nie otrzymanie linku aktywacyjnego Użytkownik może zwrócić się do Portalu, który niezwłocznie udzieli wszystkich informacji.
 5. Partner przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
  • zapoznałem się z Regulaminem;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
 6. W przypadku przeglądania zawartości Portalu rejestracja nie jest obowiązkowa.

VIII. Prawa i Obowiązku Użytkownika.

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Portalu bez rejestracji i opłat.
 2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 3. Użytkownik korzystający z  Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników (Grafików/Projektantów) jak i Portalu.
 4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości  e-mail na adres: kontakt@miejskiinternet.pl.
 6. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

IX.  Prawa i Obowiązki Partnera.

 1. Lokalizacja zostaje dodana i opublikowana na łamach Portalu po zaakceptowaniu jej treści przez Administratora.
 2. Partner może udostępnić regulamin miejsca w którym udostępniony jest hot spot.
 3. W przypadku braku Internetu w lokalizacji ogłoszonej w Portalu przez Partnera,  Użytkownik uprawniony jest kierować do Partnera  wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku z wprowadzeniem w błąd.
 4. Partner  umieszcza na Portalu zdjęcia, logotypy, treści  udzielając  Administratorowi  licencji na możliwość umieszczania ich na Portalu oraz na rozpowszechnianie, udostępnianie, w celu realizacji postanowień Umowy,  Regulaminu oraz dla celów marketingowych.
 5. Partner  oświadcza że, jest uprawniony do nadawania licencji, sublicencji do praw własności intelektualnej przekazanych Portalowi materiałów.
 6. Partner  w chwili rejestracji, ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Portalowi informacjami.
 7. W razie utraty przez Partnera prawa do reprezentacji bądź też braku możliwości wykonania zobowiązania, Partner  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Portalu. 
 8. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Partnera w przypadku, gdy:
 9. Partner w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu;
  • Partner zamieszcza w Portalu treści bezprawne lub nie zgodne z prawdą;
  • Partner dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
  • Partner w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.

X. Prawa i Obowiązku Administratora.

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie platfor internetowej https://miejskiinternet.pl o każdej porze.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Partnera w przypadku:
  • złamania zasad regulaminu,
  • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Partnera lub Portalu,
  • podawania nieprawdziwych danych,
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści i informacje przekazywane przez Partnerów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Partner przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,
  • zobowiązania wzajemne Użytkowników i Partnerów w związku z wyszukaniem lokalizacji hot spotu za pośrednictwem Portalu,
  • zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez Partnera usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji,
  • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Partnera/Użytkownika danych oraz informacji Portalu,
 4. Administrator  nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika lub Partnera, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach  Portalu Turystów bądź Partnerów, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 6. W przypadku, gdy Portal wiedział o bezprawnych działaniach Turystów/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Kwestie obszaru przetwarzania danych osobowych zostały opisane w ramach odrębnej podstrony znajdującej się pod adresem: https://miejskiinternet.pl/polityka-prywatnosci.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://miejskiinternet.pl/regulamin.
 2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu z Partnerem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.